Dosen Tetap Institut

 

 • Abdul Khair, MH
 • Asep Muhammad Iqbal, Ph.D
 • Dr. Elvi Soeradji, MHI
 • Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 • Latifa Annum Dalimunthe, M.Pd.I
 • Maimunah, MHI
 • H. Mukhlis Rohmadi, M.Pd
 • Munib, M.Ag
 • Norwili, MHI
 • Dr. Sadiani, MH
 • Dr. H. Sardimi, M.Ag
 • Drs. Surya Sukti, MA
 • Dr. Syarifuddin, M.Ag
 • Tri Hidayati, MH
 • Usmiyatun, M.Pd